Ο καιρός
Ιερισσός 25°C 2 Bf
Καρυές 24°C 2 Bf
Άθως 13°C 4 Bf
Τρυπητή 25°C 2 Bf
Νέα Ρόδα 25°C 2 Bf
Στρατώνι 25°C 2 Bf
Αρναία 25°C 2 Bf
Πολύγυρος 26°C 2 Bf
Αθήνα 30°C 5 Bf